زمین شهرکی زیباکنار
مساحت : 317 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 1000 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 370 قیمت : توافقی
‌ویلامدرن زیباکنار
مساحت : 410 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 1000 قیمت : توافقی
ویلا نقلی زیباکنار
مساحت : 280 قیمت : توافقی
شهرک ساحلی زیباکنار
مساحت : 116 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 205 قیمت : توافقی
ویلافروشی زیباکنار
مساحت : 205 قیمت : توافقی
ویلاسنددار منطقه آزاد
مساحت : 268 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 320 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
زمین ساحلی حاجی بکنده
مساحت : 200 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 408 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 270 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 325 قیمت : توافقی