ویلامدرن زیباکنار
مساحت : 330 قیمت : توافقی
ویلاارزان زیباکنار
مساحت : 240 قیمت : توافقی
ویلااستخردار زیباکنار
مساحت : 550 قیمت : توافقی
ویلاسنددار
مساحت : 211 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 230 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 170 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 286 قیمت : توافقی
زمین ساحلی منطقه آزاد
مساحت : 500 قیمت : توافقی
ویلا باغ زیباکنار
مساحت : 1500 قیمت : توافقی
ویلالاکچری کیاشهر
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ویلااستخردارزیباکنار
مساحت : 263 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 245 قیمت : توافقی
ویلامدرن زیباکنار
مساحت : 260 قیمت : توافقی
ویلااقساطی زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ویلاجنگلی زیباکنار
مساحت : 400 قیمت : توافقی
ویلادوبلکس زیباکنار
مساحت : 200 قیمت : توافقی