ویلاسمت شمالی زیباکنار
مساحت : 270 قیمت : توافقی
ویلاارزان سنددار
مساحت : 200 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 1000 قیمت : توافقی
ويلاقيمت مناسب زيباكنار
مساحت : 210 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 219 قیمت : توافقی
ویلا مبله زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ویلا لاکچری زیباکنار
مساحت : 257 قیمت : توافقی
زمین شهرکی زیباکنار
مساحت : 500 قیمت : توافقی
ویلا قیمت مناسب خشکبیجار
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 200 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلاسنددارزیباکنار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ويلادنج زيباكنار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ويلامبله اطراف زيباكنار
مساحت : 500 قیمت : توافقی
ويلاشهركي كياشهر
مساحت : 530 قیمت : توافقی
ويلا دوبلكس زيباكنار
مساحت : 235 قیمت : توافقی