ویلامدرن استخردار
مساحت : 400 قیمت : توافقی
ویلامدرن منطقه آزاد
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلامدرن ساحلی
مساحت : 400 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلا استخردار زیباکنار
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 310 قیمت : توافقی
زمین مسکونی زیباکنار
مساحت : 241 قیمت : توافقی
ویلاباغ فروشی زیباکنار
مساحت : 2134 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 210 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 1000 قیمت : توافقی
ويلاباغ زيباكنار
مساحت : 330 قیمت : توافقی
ویلا نقلی زیباکنار
مساحت : 203 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 293 قیمت : توافقی
زمین مسکونی زیباکنار
مساحت : 290 قیمت : توافقی
زمين شهركي بر اول دريا
مساحت : 500 قیمت : توافقی