ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 293 قیمت : توافقی
زمین مسکونی زیباکنار
مساحت : 290 قیمت : توافقی
زمين شهركي بر اول دريا
مساحت : 500 قیمت : توافقی
ويلاسنددار زيباكنار
مساحت : 260 قیمت : توافقی
ویلامدرن زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 1000 قیمت : توافقی
ويلا ارزان زيباكنار
مساحت : 200 قیمت : توافقی
زمین مسکونی زیباکنار
مساحت : 370 قیمت : توافقی
ويلاباغ زيباكنار
مساحت : 705 قیمت : توافقی
ويلااقساطي زيباكنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ويلاارزان زيباكنار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلادوبلکس زیباکنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
زمین مسکونی زیباکنار
مساحت : 205 قیمت : توافقی
ویلاسنددارزیباکنار
مساحت : 230 قیمت : توافقی
ويلامبله زيباكنار
مساحت : 206 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 200 قیمت : توافقی