ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ویلاسنددارکیاشهر
مساحت : 250 قیمت : توافقی
زمین مسکونی زیباکنار؛
مساحت : 590 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار
مساحت : 700 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 180 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 219 قیمت : توافقی
زمین ساحلی زیباکنار
مساحت : 500 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی زیباکنار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 307 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلاساحلی زیباکنار
مساحت : 260 قیمت : توافقی
زمین پروانه دار زیباکنار
مساحت : 297 قیمت : توافقی
ویلامدرن شهرکی
مساحت : 270 قیمت : توافقی
ویلامدرن استخردار
مساحت : 400 قیمت : توافقی
ویلامدرن منطقه آزاد
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلامدرن ساحلی
مساحت : 400 قیمت : توافقی