ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 170 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 297 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 200 قیمت : توافقی
ویلاجنگلی زیباکنار
مساحت : 310 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 309 قیمت : توافقی
ویو ساحلی سنددار زیباکنار
مساحت : 332 قیمت : توافقی
زمین پروانه دار منطقه آزاد
مساحت : 340 قیمت : توافقی
ویلاخوش ساخت زیباکنار
مساحت : 340 قیمت : توافقی
ویلافروشی زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
زمین ساحلی زیباکنار
مساحت : 600 قیمت : توافقی
زمین سنددار زیباکنار
مساحت : 230 قیمت : توافقی
زمین سنددار زیباکنار
مساحت : 270 قیمت : توافقی
زمین شهرکی زیباکنار
مساحت : 236 قیمت : توافقی
ویلالاکچری زیباکنار
مساحت : 350 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی ساحلی زیباکنار
مساحت : 413 قیمت : توافقی
ویلاارزان زیباکنار
مساحت : 270 قیمت : توافقی