ویلاشهرکی سنددار
مساحت : 230 قیمت : توافقی
ویلاباغ مبله ارزان
مساحت : 380 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی مدرن ساحلی با استخر
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی مدرن ساحلی با استخر
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 190 قیمت : توافقی
زمین مسکونی ارزان
مساحت : 150 قیمت : توافقی
زمین مسکونی ارزان
مساحت : 150 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 170 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 297 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 200 قیمت : توافقی
ویلاجنگلی زیباکنار
مساحت : 310 قیمت : توافقی
ویلاسنددار زیباکنار
مساحت : 309 قیمت : توافقی
ویو ساحلی سنددار زیباکنار
مساحت : 332 قیمت : توافقی
زمین پروانه دار منطقه آزاد
مساحت : 340 قیمت : توافقی
ویلاخوش ساخت زیباکنار
مساحت : 340 قیمت : توافقی
ویلافروشی زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی